BRIEF

Breif określa założenia i wytyczne dotyczące kreacji marki oraz wykonania projektów powiązanych z marką. Informacje te będą niezbędne podczas naszej pracy. Finalna wersja briefu powstaje w wyniku współpracy oraz burzy mózgów zarówno po stronie Zleceniodawcy, jaki i po stronie studia kreatywnego. Prosimy o szczegółowe wypełnienie poniższego formularza, dzięki temu będziemy wstanie spełnić Państwa oczekiwania. Jeśli którymś z pytań sprawiliśmy Państwu problem, prosimy o kontakt, pomożemy wedle naszych kompetencji.

Nazwa firmy
?
Prosimy o wpisanie nazwy firmy lub instytucji będącej zleceniodawcą.
Osoba prowadząca projekt
?
Prosimy o wpisanie imienia oraz nazwiska osoby nadzorującej projekt - koordynatora.
Adres e-mail
?
Prosimy o wpisanie adresu e-mail koordynatora projektu.
Telefon kontaktowy
?
Prosimy o wpisanie numeru telefonu koordynatora projektu.
Strona internetowa
?
Format zapisu adresu: http://www.almigraf.pl Prosimy o wpisanie adresu strony internetowej projektu, firmy lub instytucji, której dotyczy zlecenie.
Nazwa projektu, marki
?
Prosimy o wpisanie nazwę marki i/lub nazwę projektu, którego dotyczy zlecenie.
Dodatkowe projekty ?
Prosimy o wypisanie dodatkowych projektów, produktów czy usług, które chcą Państwo zamówić.
Stan obecny ?
Prosimy o krótki opis obecnego stanu projektu, uwzględniający jego formę, design, częstotliwość zmian, oglądalność. Istotne również będzie określenie przez Państwa odczuć związanych z obecną formą projektu.
Historia marki ?
W przypadku, gdy marka istnieje już na rynku prosimy o opis jej historii.
Charakterystyka marki ?
Prosimy o opis zawierający główną istotę marki, jej wizję, misję oraz cele do jakich Państwo zmierzacie.
Cele projektu ?
Co firma zamierza osiągnąć dzięki wykreowanej marce, wykonanej stronie internetowej, pozostałych projektach? Prosimy o wypunktowanie celów projektu.
Zawartość marki ?
Prosimy o wypunktowanie treści, którą ma promować kreowana marka. Mogą to być usługi, produkty, informacje.
Grupa docelowa ?
Charakterystyka klientów: płeć, wiek, dochody, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status społeczny, zainteresowania. Marka może być kierowana do kilku różnych grup docelowych, prosimy o dokładne sprecyzowanie targetu.
Propozycje wartości ?
Jakie wartości powinna reprezentować marka? Wartości są powiązane z misją oraz wizją marki.
Preferowane skojarzenia z marką ?
Co powinien pomyśleć klient, kiedy zobaczy logotyp, stronę www, inną formę reklamy? Ważny jest aspekt skojarzeń emocjonalnych.
Obszar wykorzystywania marki ?
Prosimy o uwzględnienie języka/języków oraz zakresu terytorialnego.
Środki przekazu oraz nośniki marki ?
Takie jak druk, Internet, prasa, telewizja, social media.
Konkurencja ?
Trzy najbliższe marki konkurujące z marką projektu. Prosimy o podanie adresów stron internetowych.
Wskazówki wykonawcze ?
Prosimy o sugestie na jakie kwestie powinniśmy zwrócić szczególną uwagę.
Planowany budżet całego projektu
?
Prosimy o podanie orientacyjnej kwoty przeznaczonej na kreacje i wykonanie projektu.
Planowany termin zakończenia projektu
?
Format zapisu daty: dd/mm/yyyy. Dokładny czas realizacji projektu ustalimy podczas kontaktu z Państwem.